ماشین تحریر

ماشین تحریر

ایده ساخت ماشین تحریر، اولین بار به سال 1714 میلادی در کشور آمریکا باز می گردد. اولین و مورد استفاده ترین ماشین تحریری که می شد از آن به بهترین نحو استفاده کرد ماشین تحریر Sholes & Glidden بود. ساخت این ماشین تحریر در بازارهای آمریکا، در اواخر سال 1873 شروع شد و تا سال 1878 ادامه داشت. از آن زمان تاکنون این ماشینها در انواع، اندازه و عملکردهای  گوناگونی ساخت و تولید شدند ولی به طور کلی می توان آنان را به دو گروه عمده ماشین تحریر های ایندکسی و ماشین تحریر های کیبوردی تقسیم بندی نمود: ماشین تحریر های کیبوردی در این نوع ماشین تحریر ها اپراتور با ... ادامه

ماشین تحریر

LAMBERT 1

LAMBERT 1

MAMMOND 12

MAMMOND 12

HAMMOND MULTIPLEX

HAMMOND MULTIPLEX

BLICKENSDERFER 8

BLICKENSDERFER 8

7 FRANKLIN

 7 FRANKLIN

IMPERIAL

IMPERIAL

SMITH CORONA 3

 SMITH CORONA 3

WILLIAMS 2

WILLIAMS 2

OLIVER 3

OLIVER 3

ODELL 4

ODELL 4

KEATON - MUSIC

KEATON - MUSIC

ANDERSON - SHORTHAND

ANDERSON - SHORTHAND

VICTOR

VICTOR

AMERICAN 2

AMERICAN 2

WORLD

WORLD

HALL BOSTON

HALL BOSTON

3 MIGNON AEG

 3 MIGNON AEG

GUNDKA 3

GUNDKA 3

CHAMPION

CHAMPION

MERRITT

MERRITT

EDELMANN

EDELMANN

SIMPLEX1

SIMPLEX1

JUNIOR 3

JUNIOR 3