مداد تراش رومیزی و منگنه

مداد تراش رومیزی و منگنه

تا اوایل قرن بیستم متداولترین روش برای تراشیدن مداد، استفاده از چاقو بود. البته مداد تراش های کوچک دستی نیز از اواسط قرن نوزدهم استفاده می شده اند. شمار زیادی از مخترعین برای تأمین این نیاز ادارات و مدارس با یکدیگر در رقابت بودند تا دستگاهی را بسازند که بتواند به خوبی مداد های اولیه را به بهترین شکل بتراشد. این کار بعد از تولید مداد های چوبی درآمد زایی جدیدی برای مخترعین بود. این اختراعات خصوصاً در آمریکا از سالهای 1880 به بعد شروع شد. مداد تراش های موجود در گنجینه از همین نوع مداد تراش ها هستند که در این دوره اختراع شده اند و می توان گفت جزء مداد تراش های اولیه به حساب می ... ادامه

مداد تراش رومیزی و منگنه

U.S. AUTOMATIC PENCIL SHARPENER

U.S. AUTOMATIC PENCIL SHARPENER

LATHE CZECH CAVO

LATHE CZECH CAVO

PERFECT PENCIL POINTER

PERFECT PENCIL POINTER

WIZARD

WIZARD

PLANETARY PENCIL POINTER

PLANETARY PENCIL POINTER

PEERLESS WHITTLER 1

PEERLESS WHITTLER 1

SCOUT

SCOUT

TYPE - VANGUARD

TYPE - VANGUARD