پلی کپی

پلی کپی

ادارات معمولاً تعداد نسخ بیشتری از سند اصلی را احتیاج دارند و گاهی اوقات نیاز به داشتن این نسخ بسیار زیاد است. در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم دستگاههای اولیه و گوناگونی در این مورد ساخته شد ولی می توان اولین کمپانی های سازنده دستگاه پلی کپی را Manufacturer and Builder در سال 1880 دانست. دستگاه پلی کپی موجود در گنجینه یکی از نمونه های اولیه و موفق در این زمینه است. ادامه

پلی کپی

UNDERWOOD

UNDERWOOD